KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşmenin konusu 1386 Meksika Sk. No. 11 / 5-6 Alsancak / Izmir / Turkey adresinde yerleşik ATÖLYE15 YAZILIM VE TASARIM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” veya “SHOPSTA”) tarafından yönetilen “www.shopsta.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve “SHOPSTA” mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama”) aracılığı ile kullanıma sunulan hizmetlerden yararlanma şart ve koşullarının belirlenmesinden ibarettir. SHOPSTA hizmetlerinden yararlanacak üyelerin işbu Kullanım Sözleşmesi’ni üyelik başvurusunda bulunmadan ve herhangi bir hizmetten yararlanmadan önce okuması gereklidir. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen koşulların Üye tarafından kabul edilmemesi halinde, SHOPSTA kullanımı ile birlikte İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Üye’nin, İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’yı kullanmak suretiyle ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurarak SHOPSTA başvurusu yapması halinde işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

2. TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

SHOPSTA Arayüzü: Başta Satıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve SHOPSTA Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Satıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları SHOPSTA’ya ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

SHOPSTA Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda SHOPSTA’ya talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

SHOPSTA Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği SHOPSTA’ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için SHOPSTA tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Satıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SHOPSTA tarafından ortaya konulan uygulamalar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.shopsta.com internet sitesinde ve mobil uygulaması Portal’ına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portal’a erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Satıcı: İşbu sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi satıcı.

Portal: www.shopsta.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ile mobil uygulama.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, Satıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin SHOPSTA tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı ve Satıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Portal’a üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve SHOPSTA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2. Portal’a tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, SHOPSTA’nın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3. Portal’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve SHOPSTA tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi SHOPSTA tarafından işbu sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.4. SHOPSTA, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının, Satıcının ve Satıcı’nın üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları SHOPSTA’NIN münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.5. SHOPSTA, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Satıcının işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. SHOPSTA tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar SHOPSTA tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Satıcının duyurulur.

4.6. Kullanıcı, SHOPSTA Portal’ının Kullanıcılar ile Satıcıları buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, Portal’dan satın alacağı hiçbir hizmet/ürünün SHOPSTA tarafından ifa edilmeyeceğini ve/veya gönderilmeyeceğini ve SHOPSTA’nın satın alınacak hizmetin/ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı, SHOPSTA Portal’ının Kullanıcılar ile Satıcıları buluşturan bir platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, Portal’dan satın alacağı hiçbir hizmet/ürünün SHOPSTA tarafından ifa edilmeyeceğini ve/veya gönderilmeyeceğini ve SHOPSTA’nın satın alınacak hizmetin/ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3. Kullanıcı, SHOPSTA’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SHOPSTA’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca SHOPSTA’ya beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin SHOPSTA’ya bildirilmesi halinde SHOPSTA Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.4. Kullanıcıların, SHOPSTA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla SHOPSTA Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, SHOPSTA’nın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5. Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgileri Portal üzerinde yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler.

5.1.6. SHOPSTA, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. SHOPSTA aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.7. Kullanıcılar, SHOPSTA’nın yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.8. SHOPSTA’nın sunduğu hizmetlerden yararlanan Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, SHOPSTA’nın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla SHOPSTA ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. SHOPSTA, Kullanıcıların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.9. SHOPSTA, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve SHOPSTA Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve SHOPSTA Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, SHOPSTA üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine SHOPSTA tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen SHOPSTA Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; SHOPSTA’nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.10. SHOPSTA Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen SHOPSTA’nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.11. Portal’da Kullanıcılar da dahil olmak üzere Satıcılar tarafından sağlanan hizmetlerden/ürünlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SHOPSTA’nın, SHOPSTA çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi, Satıcılar tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. SHOPSTA üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.12. Kullanıcıların SHOPSTA’nın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.2. Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. Satıcı, SHOPSTA platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken SHOPSTA iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve Kullanıcı memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

 • Portal üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

 • Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

 • Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın SHOPSTA’ya Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

 • Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

 • Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

 • İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak SHOPSTA tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

 • Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

 • Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile SHOPSTA aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini

 • Listelenen hizmetlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

 • Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

 • Listelenen hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

 • İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak SHOPSTA tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2. Satıcı Portal’da kendisi tarafından paylaşılacak ve Kullanıcıları tarafından görülebilecek tüm video ve görsel paylaşımların fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olduğunu taahhüt eder. Satıcı tarafından yüklenen görsel ve videolarla ilgili SHOPSTA’ya 3. kişilerce gönderilecek bir ihtilaf bildirimi üzerine SHOPSTA, ilgili tüm içeriği Portal’dan kaldırmaya ve Satıcı’nın profesyonel profilini dondurmak veya hesabını silmek de dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Satıcı tarafından profesyonel profillerine yüklenen görseller ve videolar SHOPSTA tarafından üzerinde değişiklik yapılması suretiyle tanıtım amacı ile farklı mecralarda kullanılabilecektir.

5.2.3. Satıcı, SHOPSTA’nın kendisini hedef Kullanıcı kitlesi ile buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu kapsamda SHOPSTA, Satıcı’ya yapılacak teklif adedi veya ödenecek minimum bedel konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.

5.2.4. Satıcı, Portal üzerinden kendine ait bir hesap açmayı kabul eder. Satıcı işbu hesap üzerinden profesyonel profili oluşturarak ve zorunlu olarak doldurulması gereken kısımları doğru olduğunu taahhüt ettiği kişisel ve mesleki bilgileri ile dolduracaktır. Satıcı tarafından oluşturulacak veya revize edilecek profesyonel profili bilgileri SHOPSTA tarafından onaylandıktan sonra yayına alınacaktır. Satıcılar kayıt olurken veya sonraki aşamalarda edindiği veya kullandığı isim kullanıcı adı şifre, cep telefonu vb. bilgilerin münferiden kendisi tarafından kullanılacağını sunulan tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan Satıcı (diğer Kullanıcılar, 3.kişiler veya SHOPSTA’nın zararlarından) sorumludur.

5.2.5. Satıcı SHOPSTA aracılığı ile web sitesi üzerinden gelen teklifleri kendi bünyesinde değerlendirip ilgili Kullanıcıdan revize talep etme, reddetme veya kabul etme haklarına sahiptir. SHOPSTA Kullanıcı tarafından Satıcı’ya iletilen teklif talebi içeriğinin doğruluğundan ve bu içerikte taahhüt edilen hiçbir şarttan sorumlu tutulamaz. Satıcı Kullanıcı’dan gelecek teklif talebi kapsamında karşılığında hizmet ifasını gerçekleştireceği bedeli brüt olarak Kullanıcı ile paylaşmakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından kabul edilip Hizmet Sözleşmesine yansıyan bedel kesinleşmiş brüt hizmet bedeli olarak kabul edilecek olup Satıcı’nın bu bedel üzerinde revize talep etme hakkı bulunmamaktadır. Satıcı, Hizmet Sözleşmesi kapsamında iletişim bilgilerine sahip olduğu Kullanıcı ile hizmet ifasının eksiksiz ve ayıpsız bir şekilde yerine getirilmesi için ifa tarihine kadar gerekli gördüğü zamanlarda iletişime geçerek bilgi alışverişinde bulunacağını taahhüt eder.

5.2.6. SHOPSTA, hizmet sunumu ardından makul süre içerisinde Kullanıcı onay talebinin olumsuz sonuçlanması halinde Müşteri memnuniyeti kapsamında yapacağı tetkikler sonuçlanana kadar Satıcı’ya yapacağı ödemeyi durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcı ile Satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar durumunda SHOPSTA tarafların bir uzlaşmaya varana veya mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

5.2.7. Satıcı işbu Sözleşme veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin SHOPSTA tarafından tespit edilmesi halinde SHOPSTA tarafından talep edilecek işlemleri gecikmeksizin yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.8. Satıcı, kendisinin ifa ettiği veya edeceği hizmetlerle alakalı olarak 3. Kişilerden veya resmi kurumlardan SHOPSTA yöneltilecek soruşturma, ihtarname veya davada SHOPSTA’nın kendisini savunabilmek için talep edeceği tüm bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2.9. Bu internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ATÖLYE15 YAZILIM VE TASARIM ANONİM ŞİRKETİ sorumlu değildir. SHOPSTA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.2.10. Satıcı, Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile SHOPSTA aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.2.11. Satıcı Portal’da kendisi tarafından paylaşılacak ve Kullanıcıları tarafından görülebilecek tüm video ve görsel paylaşımların fikri ve sinai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi olduğunu taahhüt eder. Satıcı tarafından yüklenen görsel ve videolarla ilgili SHOPSTA’ya 3. kişilerce gönderilecek bir ihtilaf bildirimi üzerine SHOPSTA, ilgili tüm içeriği Portal’dan kaldırmaya ve Satıcı’nın profesyonel profilini dondurmak veya hesabını silmek de dahil olmak üzere tüm gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. Satıcı tarafından profesyonel profillerine yüklenen görseller ve videolar SHOPSTA tarafından üzerinde değişiklik yapılması suretiyle tanıtım amacı ile farklı mecralarda kullanılabilecektir.

5.2.12. Satıcı, hizmetin ifasında Hizmet Sözleşmesinde anlaşılan şartlara uygun olarak hizmet sağlayacağını ve SHOPSTA’nın ticari itibarını zedeleyici her türlü eylemden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2.13. SHOPSTA, Satıcı ve Kullanıcı arasında imzalanmış Hizmet Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleşecek olan hizmetin ifası öncesinde veya hizmet ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiillerden, maddi zararlardan hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

5.3. SHOPSTA’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1. SHOPSTA işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili SHOPSTA Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; SHOPSTA herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2. SHOPSTA, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Satıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SHOPSTA bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Satıcılar ile Kullanıcılar, SHOPSTA talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SHOPSTA tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde SHOPSTA tarafından yapabilir. SHOPSTA tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Satıcılar ile Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Satıcılar ile Kullanıcılar aittir.

5.3.3. Portal üzerinden, SHOPSTA’nın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Satıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle SHOPSTA tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında SHOPSTA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında işbu sözleşme kapsamında satılan ürün ikinci el bir ürün olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir.

5.3.4. SHOPSTA, Portal’da yer alan Satıcıların yükledikleri içerikleri veya Kullanıcılar’ın üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Satıcı ile Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.3.5. SHOPSTA, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; SHOPSTA bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.6. SHOPSTA, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın .............. tarih ve ........... Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.3.7. Satıcılar ile Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında SHOPSTA’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Satıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

6. SHOPSTA HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1. SHOPSTA Genel Hizmet Çerçevesi

SHOPSTA tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Satıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında Kullanıcılar tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Portal üzerinden pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Satıcı ile Kullanıcıların birbiri arasında işbu sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde ürün ve hizmetlerin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir.

6.2. SHOPSTA İlan Hizmetleri

6.2.1. Satıcılar, SHOPSTA Üyelik Hesabı üzerinden SHOPSTA tarafından belirlenen İlan Programlarına göre SHOPSTA Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve SHOPSTA Veritabanı’na yükleyecektir.

6.2.2. SHOPSTA, İlan Programlarını SHOPSTA Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Satıcı’nın seçimine sunmayı ve Satıcı ile Satıcı’nın seçim yaptığı İlan Programına ilişkin talebi değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre SHOPSTA Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Satıcı’nın ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.3. SHOPSTA, Satıcı tarafından SHOPSTA Üyelik Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Programına uygun olarak Satıcı tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları İlan Programı’nda belirtilen şekilde Portal’da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. SHOPSTA, Satıcı tarafından İlan Programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portal’ın İlan Programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.2.4. SHOPSTA, Portal’da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmede belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Satıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. SHOPSTA bahsi geçen duruma ilişkin Satıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Satıcıya da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini SHOPSTA’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.5. SHOPSTA, satıcı ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve SHOPSTA ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Satıcı, bu konuda SHOPSTA’ya yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.6. Satıcı, SHOPSTA Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere SHOPSTA Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.7. Satıcı SHOPSTA Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8. Satıcı, Portal’da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portal’ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal’da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.9. Satıcı, Portal’da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Satıcılar için SHOPSTA, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.10. Satıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.11. Satıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla SHOPSTA Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal’a girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla SHOPSTA Üyelik Hesabı açtığının, SHOPSTA tarafından tespit edilmesi halinde, SHOPSTA’nın, bu satıcının tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.

6.3. İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1. Kullanıcı, Portal’da ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden SHOPSTA tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2. Kullanıcı, Portal üzerinden SHOPSTA Portal’ına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürün veya hizmeti satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3. Satıcı, her işlem için SHOPSTA’ya aldığı hizmet karşılığında brüt ürün/hizmet bedelinin (SHOPSTA’nın vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) taraflar arasında belirlenmiş oranını SHOPSTA hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün/hizmet bedelinde, SHOPSTA hizmet komisyonu dahildir ve müşteri onayı alınır alınmaz havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcı veya Satıcı’nın SHOPSTA Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında SHOPSTA tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının alıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda SHOPSTA’nın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. SHOPSTA üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, SHOPSTA’nın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Satıcı ile Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, Portal üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, SHOPSTA tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcılar kendisine ait kredi kartı bilgilerinin SHOPSTA’nın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini SHOPSTA’ya bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcılar, SHOPSTA’nın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesi talep edebilir.

6.3.4. Kullanıcılar, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ile Satıcı tarafından arz edilen hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında SHOPSTA’nın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4. İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1. Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portal’da beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.

6.4.2. Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

7.1. SHOPSTA tarafından Portal’da verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Bunlar dışında Satıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetlerin de satışa arzı, ilanının verilmesi ve listelenmesi yasaktır.

7.2. SHOPSTA gerekli gördüğü durumlarda Satıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak SHOPSTA şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, SHOPSTA’yu hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve İşlenmesi

8.1. Üye kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtiçi veya yurtdışında yerleşik üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

8.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu ATÖLYE15 YAZILIM VE TASARIM ANONİM ŞİRKETİ olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

8.3. Üye’nin kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin SHOPSTA’ya yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

8.4. Üye’ye ait kişisel veriler verilerin saklanması ve depolanması için SHOPSTA’nın birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla SHOPSTA’nın ortağı ya da iştiraklerine aktarılabilir.

8.5. Üye’ye ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

8.6. Üye; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu SHOPSTA’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir

9. GİZLİLİK POLİTİKASI

9.1. Portal’da, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Satıcılar ile Kullanıcılar’dan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Satıcılar ile Kullanıcıların hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

9.2. SHOPSTA; Kullanım Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Satıcı ile Kullanıcılar ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda SHOPSTA’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, SHOPSTA’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Satıcı ile Kullanıcılar, SHOPSTA’nın belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için SHOPSTA’nın işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul ederler.

9.3. SHOPSTA, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

9.4. Portal içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Portalı ve varsa Portal üzerinden verilen reklamları, Satıcılar ile Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

9.5. Satıcılar ile Kullanıcılar’ın Portal’a geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

9.6. Kişisel Satıcılar ile Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

9.7. Satıcılar ile Kullanıcılar, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, SHOPSTA ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

9.8. Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SHOPSTA bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, SHOPSTA markası ve diğer markalar, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. SHOPSTA’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1. Sözleşme Değişiklikleri

SHOPSTA tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11.2. Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SHOPSTA işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SHOPSTA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SHOPSTA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SHOPSTA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.3. Delil

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.